• 6
  β-Laktam Halkası Taşıyan Antibiyotikler - Penisilinler - 2018 [full text]
 • 5
  Giriş - Kemoterapötik İlaçlar - 2018 [full text]
 • 4
  Farmasötik Kimya II Pratik - Hidroliz / Redoks - 2018 (4 yansi) [full text]
 • 3
  Farmasötik Kimya II Pratik - Hidroliz / Redoks - 2018 (6 yansi) [full text]
 • 2
  Pharmaceutical Chemistry II Practice - Hydrolysis / Redox - 2018 (4 slide) [full text]
 • 1
  Pharmaceutical Chemistry II Practice - Hydrolysis / Redox - 2018 (6 slide) [full text]